افتخارات

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

کشور در سال 93

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

استان خوزستان در سال 93

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

استان خوزستان در سال 92

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت

استان خوزستان در سال 94

واحد نمونه صنعت معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت معدن و تجارت

استان خوزستان در سال 96

واحد نمونه صنعتی

واحد نمونه صنعتی

استان خوزستان در سال 94

حضور در نمایشگاه ساختمان

حضور در نمایشگاه ساختمان

استان خوزستان سال 86

واحد صنعتی نمونه

واحد صنعتی نمونه

استان خوزستان در سال 92

حضور در نمایشگاه ساختمان

حضور در نمایشگاه ساختمان

استان خوزستان

واحد نمونه صنعت معدن و تجارت

واحد نمونه صنعت معدن و تجارت

شهرستان شوش در سال 93

حضور در نمایشگاه ساختمان

حضور در نمایشگاه ساختمان

استان خوزستان در سال 84

حضور در نمایشگاه میدکس

حضور در نمایشگاه میدکس

در سال 2009

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت کشور

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت کشور

در سال 98

واحد نمونه صنعتی استان خوزستان

واحد نمونه صنعتی استان خوزستان

در سال 97